دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیروس   قطبی

پست الکترونیکی : s-ghotbi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی شیمی - صنایع غذائی

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1380/07/01

سیروس قطبی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استاد

^